1. Các chỉ tiêu a. Đối với học sinh: - Duy trì số lượng: 757 học sinh. - Giáo dục đạo đức: - Giáo dục văn hóa - Tỷ lệ lên lớp: 99,5%. - Tỷ lệ được công nhận tốt nghiệp THCS: 100%. Trong đó loại giỏi...