* Số lớp học: 20 * Số học sinh : 757 Trong đó: ...