Menu
Đăng nhập Đăng ký

Lịch công tác

Văn bản pháp quy

Công văn

Hỗ trợ kĩ thuật

Nội dung chính

Bài 11. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

  • Trường THCS Nam Hồng
  • 16-05-2016
  • 62.5 KB
Baøi:12 - Tieát :45 Tuaàn daïy:12 Höôùng daãn ñoïc theâm:CHAÂN, TAY, TAI, MAÉT, MIEÄNG (Truyeän nguï ngoân) 1.Muïc tieâu: 1.1.Kieán thöùc: - HS bieát: ñaëc ñieåm theå loaïi nguï ngoân trong vaên baûn: Chaân, tay, tai, maét, mieäng”; Bieát öùng duïng noäi dung truyeän vaøo thöïc teá cuoäc soáng. - HS hieåu ñöôïc noäi dung, yù nghóa truyeän; neùt ñaëc saéc cuûa truyeän: caùch keå yù vò, vôùi nguï yù saâu saéc khi ñuùc keát baøi hoïc veà söï ñoaøn keát. 1.2.Kó naêng: - Reøn kó naêng ñoïc, hieåu truyeän nguï ngoân. - Phaân tích, hieåu nguï yù cuûa truyeän. - Keå laïi ñöôïc truyeän. 1.3.Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS tinh thaàn ñoaøn keát, toân troïng laãn nhau. 2.Troïng taâm: Noäi dung yù nghóa truyeän: tinh thaàn ñoaøn keát, yeâu thöông, toân troïng nhau. 3.Chuaån bò: 3.1.GV: Tö lieäu tham khaûo coù lieân quan, baûng phuï. 3.2.HS: Ñoïc, tìm hieåu yù nghóa truyeän. 4.Tieán trình: 4.1.OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän: Kieåm dieän: 6A1: 4.2.Kieåm tra mieäng: Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ: Caâu 1:  Keå laïi truyeän”EÁch ngoài ñaùy gieáng” theo ngoâi thöù nhaát. Töø truyeän naøy em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì cho baûn thaân?(5ñ)  Baøi hoïc: Chaêm hoïc hoûi, môû roäng hieåu bieát, khoâng chuû quan , kieâu ngaïo… Caâu 2:  Keå laïi truyeän “Thaày boùi xem voi” cho bieát truyeän ñöôïc keå theo ngoâi thöù maáy? Töø truyeän naøy em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì cho baûn thaân? (5ñ)  Ngoâi thöù ba. Muoán hieåu bieát, ñaùnh giaù söï vieäc, phaûi xem xeùt moät caùch toaøn dieän  Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Caâu hoûi kieåm tra noäi dung töï hoïc: Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì? Truyeän noùi veà ai?  Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi“Chaân, Tay, Tai, Maét, Mieäng”. Truyeän noùi veà caùc nhaân vaät Chaân, Tay, Tai, Maét, Mieäng, vì tò naïnh, so bì nhau roài daãn ñeán haäu quaû 4.3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung baøi hoïc  Giôùi thieäu baøi: Truyeän nguï ngoân coù nhieàu caâu chuyeän raát lí thuù vaø saâu saéc. Moät trong caùc caâu chuyeän ñoù laø truyeän “Chaân, Tay, Tai, Maét, Mieäng”maø tieát naøy chuùng ta seõ ñi vaøo tìm hieåu.  Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc- hieåu vaên I. Ñoïc-hieåu vaên baûn: baûn.  GV höôùng daãn HS ñoïc: GV ñoïc, goïi HS ñoïc. 1. Ñoïc:  GV nhaän xeùt, söûa sai.  Goïi HS keå laïi truyeän. 2. Keå:  Nhaän xeùt.  Löu yù moät soá töø ngöõ khoù SGK. 3. Chuù thích: SGK/115  Vaên baûn “ Chaân, Tay, Tai, Maét, Mieäng” coù theå 4. Boá cuïc: 3 phaàn chia thaønh maáy phaàn? Neâu noäi dung chính moãi phaàn?  Ba phaàn Phaàn 1:Töø ñaàu… “keùo nhau veà”: Chaân, Tay, Tai, (Maét quyeát ñònh khoâng laøm luïng, khoâng chung soáng vôùi laõo Mieäng nöõa.) Phaàn 2:Tieáp theo ñeán “ñaønh hoïp nhau laïi ñeå baøn”: (Haäu quaû cuûa quyeát ñònh naøy.) Phaàn 3: Coøn laïi: Caùch söûa chöõa haäu quaû.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu vaên II. Tìm hieåu vaên baûn: baûn.  Tröôùc khi quyeát ñònh choáng laïi laõo Mieäng, caùc thaønh vieân cuûa nhoùm Chaân, Tay, Tai, Maét, Mieäng ñaõ soáng vôùi nhau nhö theá naøo?  Soáng thaân thieän, ñoaøn keát vôùi nhau trong moät cô theå ngöôøi.  Vì sao Chaân, Tay, Tai, Maét laïi ñoàng loøng choáng 1. Chaân, Tay, Tai, Maét quyeát laïi laõo Mieäng? ñònh khoâng laøm luïng, khoâng chung soáng vôùi Mieäng nöõa. - Chaân, Tay, Tai, Maét cho raèng hoï phaûi “laøm vieäc meät nhoïc quanh naêm, coøn laõo Mieäng chaúng laøm gì caû, chæ ngoài aên khoâng”. - Hoï keùo ñeán nhaø laõo mieäng  Quyeát ñònh choáng laïi laõo Mieäng ñöôïc theå hieän khoâng chaøo hoûi, noùi thaúng vôùi laõo cao nhaát qua thaùi ñoä vaø lôøi noùi naøo cuûa Chaân, Tay, “Töø nay chuùng toâi khoâng laøm ñeå Tai, Maét? nuoâi oâng nöõa”.  Thaùi ñoä vaø lôøi noùi aáy mang tích chaát ñoaïn tuyeät hay thuø ñòch?  Ñoaïn tuyeät (khoâng quan heä nöõa, khoâng cuøng chung soáng.)  Quyeát ñònh khoâng cuøng chung soáng vôùi Mieäng ñöôïc Chaân, Tay, Tai, Maét theá hieän baèng haønh ñoäng naøo?  Caû boïn “khoâng laøm gì nöõa” 2. Haäu quaû cuûa quyeát ñònh khoâng  Chuyeän gì xaûy ra vôùi hoï khi hoï quyeát ñònh khoâng cuøng chung soáng: laøm gì nöõa”? - Mieäng khoâng ñöôïc aên: chaúng  Chaân, Tay khoâng coøn muoán chaïy nhaûy, Maét luùc nhöõng Mieäng nhôït nhaït, hai haøm naøo cuõng lôø ñôø, Tai luùc naøo cuõng uø uø nhö xay luùa, khoâ cöùng maø Chaân, Tay, Tai, Maét Mieäng nhôït nhaït caû hai moâi, khoâng buoàn nheách cuõng meät moûi raõ rôøi, khoâng caát meùp. mình leân ñöôïc.  Theo em vì sao caû boïn phaûi chòu haäu quaû ñoù?  Suy bì, tò naïnh, chia reõ, khoâng ñoaøn keát laøm vieäc.  Em nhaän ra yù nghóa nguï ngoân gì töø vieäc naøy?  Neáu khoâng bieát ñoaøn keát, hôïp taùc thì moät taäp theå cuõng bò suy yeáu.  Ai ñaõ nhaän ra nguyeân nhaân cuûa tình traïng caû boïn bò teâ lieät söùc soáng? Baùc Tai.  Haõy toùm taét lôøi giaûi thích cuûa Tai veà vaán ñeà naøy?  Neáu khoâng laøm cho Mieäng coù caùi aên thì taát caû seõ bò teâ lieät. Mieäng coù coâng vieäc nhai chöù chaúng phaûi 2. Caùch söûa chöõa haäu quaû: aên khoâng ngoài roài. Phaûi ñeán laøm laønh vôùi Mieäng.  Lôøi khuyeân cuûa Tai ñaõ ñöôïc caû boïn höôûng öùng nhö theá naøo? - Caû boïn coá göôïng daäy ñeán
Xem nhiều hơn
Thư viện trực tuyến Violet
Chưa ai thích bài này
Top